Mentoring

Edukacja – Zaznajamianie osoby z zasadami działania Klubu i wypełniania wszystkich funkcji/mów. Wyjaśnianie znaczenia roli podejmowanej przez daną osobę, np. Master Mentor wyjaśnia mentorom na czym polega ich zadanie i wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Nauka obsługi Easy Speaka.

Motywowanie – Zachęcanie osób do podejmowania działań, funkcji, mów. Wskazywanie na atuty i mocne strony osoby. Zachęcanie do zadawania pytań.

Wspieranie – Wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, pomoc przy rozwiązywaniu problemów, poświęcanie czasu drugiej osobie, np. poprzez indywidualne spotkania. Interesowanie się drugą osobą w razie jej długiej nieobecności na spotkaniach i/lub przedłużającej się przerwy w wykonywaniu różnych działań.

Delegowanie zadań – Wyznaczanie zadań do wykonania dostosowanych do możliwości i potencjału drugiej osoby.

Wzajemna informacja zwrotna – Udzielanie informacji zwrotnej osobie oraz zachęcanie drugiejosoby do udzielenia nam informacji zwrotnej. Informacja zwrotna powinna byćkonstruktywna, tj. powinna wskazywać na  mocne stronydrugiej osoby, punkty do poprawy i konkretne wskazówki, które druga strona może wykorzystać.

Nadzór – Delikatne  „kontrolowanie”drugiej strony w celu zbadania,na ile wypełnia swoje obowiązki oraz sugerowanie pomocy w razie potrzeby.

Raportowanie – Regularne przekazywanie informacji, wyników pracy, problemów i wszelkich informacji mogących mieć wpływ na jakość działania.

Mentor to osoba, która oferuje swoją wiedzę i doświadczenie. Pomaga w ustaleniu celów zarówno w ścieżce kompetentnego mówcy jak i lidera. Wyjaśnia wszelkie zawiłości w strukturze Toastmasters, pomaga zrozumieć wytyczne, służy pomocną radą. Motywuje, chwali i udziela konstruktywnej informacji zwrotnej. 

Zakres obowiązków Master Mentora:

  • Pomoc w realizacji zadań VPE.
  • Dbanie o to, by każda nowa osoba posiadała mentora.
  • Wybór mentorów (przypisywanie mentorów do osoby mentorowanej).
  • Oznaczanie mentorów w Easy Speaku.
  • Edukacja, delegowanie zadań mentorom.
  • Wspieranie i motywowanie mentorów.
  • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej mentorom i VPE.
  • Regularny kontakt z VPE, raportowanie wyników i zgłaszanie problemów.
  • Nadzór nad wypełnianiem swojej roli przez mentorów.
  • Dbanie o wysoki poziom edukacyjny mentorów.

mentoring-graf